Vedtægter 2017.    Åben som Pdf fil.
 

Vedtægter for ”Vejrmosegård´s Grundejerforening”

§ 1

Foreningens navn er ”Vejrmosegård’s Grundejerforening”, og dens hjemsted er den til enhver tid værende

formands bopæl i Vejrmosegård-området.

Foreningens område er parcellerne, i alt 99, udstykket fra matr. nr. 3d Erritsø by og sogn samt fællesarealet,

matr. nr. 3dsmstds. Endvidere kan parcellerne Vejrmosegårds Allé 1a, 106 og 108 og eventuelt

andre inden for grundejerforeningens interesseområde efter bestyrelsens bestemmelse være medlemmer

af grundejerforeningen uden stemmeret vedrørende fællesarealet.

§ 2

Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser både over for myndighederne og internt.

Der er på området pålagt flg. servitutbestemmelser m.v.:

• Tinglyst deklaration af 20. februar 1968

Senere tinglyste deklarationer

• 1.marts 1969 har kommunen overtaget vejanlæg, vejbelysning, kloakanlæg, vedligeholdelse, snerydning,

grusning m.v. af biveje og kloakanlæg.

• Foreningen vedligeholder en bade/bådebro i overensstemmelse med tilladelse fra Vejle Amt j.nr. 8-

70-52-7-607-2-88 af 15. aug. 1988, og senere fornyelser, som vedtaget på generalforsamlingen 12.

april 1989.

Ændringer/tilføjelser til servitutbestemmelser kræver, at mindst 51 % af grundejerne stemmer for, og at

kommunen godkender ændringerne.

§ 3

Medlemmer

Ejere af parceller jf. § 1, stk. 2, er forpligtede til at være medlem af grundejerforeningen.

Medlemskab ophører ved salg af ejendommen og den nye ejer indtræder i foreningen fra overtagelsesdagen

med samme rettigheder og forpligtelser som de øvrige ejere i området.

Udtræden af foreningen sker uden krav mod foreningen på refusion af kontingent eller udbetaling af

andel i foreningens formue. Sælger og køber hæfter solidarisk overfor foreningen for sælgerens evt.

kontingentrestancer og evt. andre forpligtelser overfor foreningen.

Ejerskifte skal straks anmeldes til foreningens bestyrelse.

§ 4

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den årlige generalforsamling afholdes inden

april måneds udgang.

Medlemsforslag, herunder forslag til bestyrelsesmedlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal fremsættes skriftligt til formanden inden 1. april.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/3 ad

de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom overfor formanden.

Indkaldelse til generalforsamling sker pr. brev senest 2 uger før generalforsamlingen, og indkaldelsen

skal indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles. Samtidig med indkaldelsen til den årlige

generalforsamling fremsendes revideret årsregnskab for grundejerforeningen samt bestyrelsens budgetforslag

over normale vedligeholdelsesudgifter og ekstraordinære anlægsudgifter.

§ 5

Dagsorden for ordinær generalforsamling

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for grundejerforeningen

4. Behandling af indkomne forslag

5. Behandling af budgetter for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 6

Generalforsamlingens ledelse og afstemningsregler

Generalforsamlingen ledes af dirigenten.

Stemmeberettigede er alle foreningens medlemmer, idet der kun kan afgives én stemme pr. parcel.

Medlemmer, der ejer flere ejendomme, kan kun afgive én stemme.

Stemmeafgivningen kan gives ved fuldmagt fra et andet medlem, dog kan ingen repræsentere flere end

5 medlemmer.

Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog at forslag om vedtægtsændringer kræver mindst halvdelen

af medlemmernes stemmer. Såfremt et sådant forslag vedtages, men uden tilstrækkelig tilslutning,

skal det forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest første måned

efter den ordinære generalforsamling. Stemmer mindst halvdelen af de fremmødte ved den ekstraordinære

generalforsamling for forslaget, er det vedtaget.

Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men dirigenten eller mindst fjerdedel af de tilstedeværende

kan dog forlange skriftlig afstemning.

Over det på generalforsamlingen passerede føres protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende

bestyrelsesmedlemmer.

Kontingentrestancer eller andre restancer medfører tab af stemmeret.

§ 7

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen,

således at der i lige år vælges 2, og i ulige år vælges 3 nye medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvis

antallet kommer under 5, indtræder en suppleant indtil næste valgperiode. Bestyrelsen konstituerer sig

snarest efter generalforsamlingen.

På generalforsamlingen vælges der hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen. Den af suppleanterne,

der er valgt med flest stemmer, eller ved stemmelighed den der er foreslået først, indkaldes

først. Når en suppleant indtræder i bestyrelsen, følges valgperioden for det afgåede bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter selv sin forretningsorden. Formanden tegner bestyrelsen

sammen med 1 bestyrelsesmedlem.

Gældsstiftelse og større investeringer udover, hvad der er nødvendigt i forbindelse med den daglige

drift, kan kun ske efter en generalforsamlings beslutning.

Sagerne afgøres ved almindelig stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, tæller formandens stemme

dobbelt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Over det på møderne

passerede føres protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 8

Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Kassereren, der vælges af bestyrelsen og kan være medlem af denne, modtager indbetalinger og foretager

udbetalinger, der bogføres i en af bestyrelsen autoriseret kassebog. Likvide midler indsættes på

konto i et pengeinstitut. Der kan kun hæves på kontoen af kassereren. Alle udbetalinger skal forud godkendes

af formanden, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf ingen må være kasserer.

Revisor har ret til at foretage uanmeldt kasseeftersyn. Revisionen foretager omhyggelig gennemgang af

årsregnskaberne med tilhørende bilag. Indestående i pengeinstitut samt kassebeholdning afstemmes,

og årsregnskaberne påføres revisionspåtegning.

§ 9

Medlemmernes økonomiske hæftelse

Foreningens medlemmer hæfter solidarisk og personligt for foreningens gældsforpligtelser, der er indgået

ved generalforsamlingsbeslutninger og for de i forbindelse med den daglige drift påtagne forpligtelser.

Det på generalforsamlingen vedtagne kontingent skal betales senest 1. juni, herefter påløber et gebyr

på kr. 50,00. restancer overgives uden yderligere varsel til inkasso pr. 1. august.

Revideret i overensstemmelse med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den

27. april 2017.

Udgave 6, april 2017


Til toppen
 

Kontakt: snoghoj@gmail.com

Vejrmosegård web opdateret 14-04-19   ha-snoghoj