Fortov i træ-siden.

Korrespondance mellem kommunen og grundejerforeningen

12-06-2020   Hej Lasse  Tak for dit referat og de ekstra oplysninger, som du sendte.
Som vi sagde under inspektionen, har vi jo ikke kunnet afholde en generalforsamling endnu,
og derfor kan vi blot nævne bestyrelsens holdning til den planlagte sløjfning af fortovet: Vi ønsker at fortovet bevares og repareres i tilstrækkeligt omfang, så det er muligt sikkert at gå ad det eller køre ad det med kørestol.

Vi glæder os til at se Kommunens konkrete forslag til problemet med mulige konsekvenser, gerne et antal forskellige forslag, så vi har nogle muligheder at tage stilling til.

Med venlig hilsen:  Jørgen Pedersen, formand for grundejerforeningen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til Grundejerforeningen
Tak for behageligt møde den 4/6 2020. Hermed referat.
Har i bemærkninger eller tilføjelser kan de fremsendes til undertegnede.

Mødet er foranlediget af kommunens påtænkte nedlæggelse af fortovet i østsiden af Vejrmosegårds Alle
fra Gl. Færgevej til Baunegårdsvej. Som skitseret nedenfor.

Følgende bekymringer fra beboere/grundejerforeningen fremkom på mødet:

·         Det blev oplyst at det ved deklaration er bestemt at forhaver skal være fri for beplantning indtil 5 meter fra skel.
Det blev oplyst at kommunen som påtaleberettiget anmodes om at gå ind i sagen.
Det oplyses at alle træer ikke ønskes fjernet.

Kommunen påpeger følgende forhold.

  • Fortovet har en del skader, hovedsageligt omkring træer, hvor belægningen er løftet. Renovering er meget vanskelig da det ikke tillades at grave ved rødder eller at fjerne disse. Derfor kan fortovet kun reguleres op i højde, hvilket medfører at højden ved de private grunde, herunder ved overkørsler bliver så stor at det vil skabe problemer.
  • Ved nr. 19 og nr. 27 hvor kommunen har snerydnings pligten er passagen smal ved træerne, dette bevirker at kanter på fortovet trykkes.
  • Fortov kan ikke flyttes ud til kantsten da det vil medføre at der skal graves ud til ny bund, hvilket ikke kan tillades pga. træer.
  • Fortov kunne ændres til en grussti med samme bredde, uden at skulle hæve niveauet væsentligt. Driftsomkostningerne ved et grus fortov er ikke beregnet.

Kommunen vil lade ovenstående indgå i vurderingen af om fortovet kan/skal nedlægges eller ændres.

 

Venlig hilsen

Lasse Hasle Nørgaard
Driftsingeniør
Vej og Park
Fredericia Kommune

 

72107696
20855070
lasse.norgaard@fredericia.dk
Gothersgade 20, 7000 FredericiaFortov på Vejrmosegårds Alle i træ-siden.

16-04-2020   Jeg vil hermed oplyse, at jeg har aftalt en inspektion af Vejrmosegårds Allé Nr. 1a – 27
den 4. juni 2020 kl. 15.30 – 17.00  med henblik på at blive enige med Kommunen om,
hvordan vi kan bibeholde det sydøstlige fortov.
Kommunens projektleder – Lasse Hasle Nørgård - kan først være med til inspektionen på dette tidspunkt,
men jeg forstår, at der ikke sker nogen sløjfning af fortovet inden da.
Hvis projektlederen kan komme ud til os på et andet tidspunkt, vil han sende besked til mig,
som jeg derefter sender til de berørte.
Jeg foreslår, at bestyrelsen deltager i inspektionen sammen med de medlemmer,
som i øjeblikket nyder godt af Kommunens snerydning af ”deres” fortov, Vejrmosegårds Allé 9, 19 og 27.
Med venlig hilsen  Jørgen Pedersen, formand for Grundejerforeningen.


    Kommentarer til fortov i træ-siden

16-04-2020  Hejsa.   Vedr. nedlæggelse af fortov i vores side af vejen,
så mener jeg det vil være en udmærket ide, at nedlægge det.
Der er nu kommet et flot og jævnt fortov i modsatte side,
så jeg ser ikke nogen problem i, at det nedlægges i vores side,
vi vil aldrig kunne have et jævnt fortov, så længe træerne står der,
da rødderne vil blive ved med at vippe fliserne.,
Jeg vil hellere slå græsset frem for at rydde sne, på et meget ujævnt fortov.  

Jeg kan også undre mig over, at det kun er de parceller, som får ryddet sne og saltet,
som er indkaldt til inspektionen den 4. juni.

Jeg vil foreslå, at der bliver lavet en afstemning blandt de berørte parceller,
om man ønsker at få nedlagt fortov eller ej..

Med venlig hilsen   Peter Holst, Vejrmosegårds Alle 23, 7000  Fredericia, Mobil: 20440026


Nedlægning af fortov på Vejrmosegårds Alle i træsiden.

03-04-2020   Hej alle sammen
Jeg nåede i dag lige at få en snak med Lasse Hasle Nørgård fra Vej og Park i Fredericia Kommune,
inden han måtte tage hjem med en krævet ferie indtil den 14-4-2020,
så der kommer ikke til at blive en besigtigelse af fortovet i næste uge som foreslået.

Min snak med Lasse resulterede dog i, at han lover ikke at fjerne fortovet før vi kan få en ordentlig
drøftelse om det. Jeg antydede i løbet af snakken, at Grundejerforeningen vil være hjælpsom med ideer og praktiske foranstaltninger, så resultatet bliver, at fortovet forbliver som hidtil.

Med venlig hilsen, Jørgen


Jeg havde den 10-03-2020 en samtale med Lasse  Hasle Nørgård (LHN) fra Kommunen
(Anne Marie Kjærgaard var sygemeldt), og LHN skrev senere den nedenstående mail til mig,
hvor han dels argumenterer for Kommunens holdninger,
og dels giver os tid til efter generalforsamlingen den 23-04-2020, at fremkomme med vores bemærkninger
og ønsker i forbindelse med den drastiske beslutning om sløjfning af det ene fortov fra Baunegårdsvej til Gl. Færgevej.
Jeg håber, at denne håndsrækning fra Kommunen i alt fald kan give os tid til et samlet respons til Kommunen.

Med venlig hilsen, Jørgen Pedersen, Grundejerforeningen.


Emne: Vejrmosegårds Alle.  Til Jørgen Pedersen
Opfølgning på telefonsamtalen.

Hej Jørgen, tak for dine input. Her lige en kort opsummering som du gerne må fremlægge på jeres generalforsamling. Jeg giver besked, hvis vi mod forventning ikke kan udskyde nedlægningen til efter den 23/4 2020. 

Forslag: mindre snerydningsmateriel.
Kommunen har ifbm. de seneste udbud af snerydning krævet mindre materiel til brug på fortov e og stier.
Dog er det fortsat sådan at det af hensyn til økonomien i vinterbekæmpelsen er nødvendigt med en vis størrelse på maskinerne. Selv med den mindste maskine vi pt. benytter, vil det for nuværende være uundgåeligt, at det vil være en belastning for fortovet med den nuværende bredde der er plads til pga. træer, hække, belysning mm. Når snerydnings maskinen kører på kanterne af fortovet vil det på sigt ødelægge kanterne.

Forslag: Klip eller flyt hække.
Forslaget vil være forbundet med gene og ulempe for de berørte grundejere, men vil i øvrigt give plads hvis der bag bagkant fortov kunne etableres ca. 30-40 cm fri luft.
(dog vil fx el skabe og belysningsmaster stadig være et problem enkelte steder)

Forslag: Flyt træer.
Hvis træer fældes og genplantes fx 0,5 meter længere fra fortovet vil det give den fornødne plads.
Det er forbundet med en omkostning at plante nye træer, som er driftskrævende de første par år.
Ligeledes vil det tage mange år før træerne når samme størrelse igen.

For den pågældende strækning vurderer jeg at kommunen sparer ca. 0,25 mio. kr. ifht. en omlægning,
ligeledes er der en årlig driftsbesparelse på bl.a. snerydning og reparationer.
Det er penge som kan bruges andre steder i kommunen til fortove der er mere trængende.

Generelt laves der i nye udstykninger ikke fortov i begge sider på en stamvej,
ligesom der syd for Baunevej ikke er fortov i begge sider.

Venlig hilsen, Lasse Hasle Nørgaard, Driftsingeniør, Vej og Park, Fredericia Kommune.


 

   til sidens top

Kontakt: snoghoj@gmail.com

Vejrmosegård web opdateret 23-03-21   ha-snoghoj